Dữ liệu biên mục

Đại cương khoa học vật liệu
Loại tài liệu: Book
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Năng Định
Thông tin xuất bản: H. : ĐHQGHN
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Khoa học vật liệuVật liệu kim loại
Danh mục: Sách, Kỹ thuật
Môn học:
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: 232 tr.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)