Dữ liệu biên mục

Advanced financial accounting
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 64482
Tác giả: Baker Richard E., King, Thomas E.Lembke, Valdean C.
Thông tin xuất bản: McGraw-Hill
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Kế toánKế toán tài chính
Danh mục: Sách, (Kỹ thuật)
Năm xuất bản: 1999
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)