Dữ liệu biên mục

Pediatric Surgical Diseases
Loại tài liệu: Book
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Giovanni Esposito, Ciro Esposito, Craig T. Albanese, Masayuki Fujioka, Gordon A. MacKinlay, Nancy Rollins, Felix Schier
Thông tin xuất bản: Springer
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Medicine
Danh mục: Sách, Kỹ thuật
Môn học:
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)