Dữ liệu biên mục

Crosslinking in Materials Science
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Abe, A.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2005.
Số trang:
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: MaterialsPolymers
Danh mục: Sách, 600 - Khoa học ứng dụng
Năm xuất bản: 2005
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)