Dữ liệu biên mục

The Coronin Family of Proteins
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 64473
Tác giả: J. Robin Harris, B. B. Biswas, P. Quinn, Christoph S. Clemen, Ludwig Eichinger, Vasily Rybakin.
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: BiomedicalLife Sciences
Danh mục: Sách, (Kỹ thuật)
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)