Dữ liệu biên mục

Molecular Biology in Plant Pathogenesis and Disease Management
Loại tài liệu: Book
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: P. Narayanasamy.
Thông tin xuất bản: Springer
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Biomedical and Life Sciences
Danh mục: Sách, Kỹ thuật
Môn học:
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: 262 p.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)