Dữ liệu biên mục

Management of Disease in Wild Mammals
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Hutchings, Michael R.Delahay, Richard J.Smith, Graham C.
Thông tin xuất bản:
Số trang:
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Biomedical and Life Sciences
Danh mục: Sách, 600 - Khoa học ứng dụng
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)