Dữ liệu biên mục

Quản trị chiến lược
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 64469
Tác giả: Lê Thế Giới, Nguyễn Thanh Liêm, Trần Hữu Hải.
Thông tin xuất bản: H. : Thống kê
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Chiến lược kinh doanhMôi trường toàn cầu
Danh mục: (Kỹ thuật), Sách
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)