Dữ liệu biên mục

Quản trị chiến lược
Loại tài liệu: Book
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Lê Thế Giới, Nguyễn Thanh Liêm, Trần Hữu Hải.
Thông tin xuất bản: H. : Thống kê
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Chiến lược kinh doanhMôi trường toàn cầu
Danh mục: Kỹ thuật
Môn học:
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: 581 tr.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)