Dữ liệu biên mục

Quản trị chiến lược
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Lê Thế Giới, Nguyễn Thanh Liêm, Trần Hữu Hải.
Thông tin xuất bản: H. : Thống kê
Số trang:
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Chiến lược kinh doanhMôi trường toàn cầu
Danh mục: 600 - Khoa học ứng dụng
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)