Dữ liệu biên mục

Bảo đảm sự độc lập của thẩm phán từ thực tiễn tỉnh Thanh Hóa : Luận văn ThS. Luật: 603801
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Cao, Văn Tuấn
Thông tin xuất bản: H.: Khoa Luật
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Thẩm phán ,Luật và pháp chế
Danh mục: LAW - Master Theses
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Tải ứng dụng để xem sách phiên bản đầy đủ.

Bình luận (0)