Dữ liệu biên mục

Bảo đảm sự độc lập của thẩm phán từ thực tiễn tỉnh Thanh Hóa : Luận văn ThS. Luật: 603801
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Cao, Văn Tuấn
Thông tin xuất bản: H.: Khoa Luật
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Thẩm phán, Luật và pháp chế
Danh mục: LAW - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: - Phân tích làm rõ những cơ sở lý luận về bảo đảm sự độc lập của thẩm phán; tìm ra những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến sự độc lập của Thẩm phán trong hoạt động xét xử qua thực tiễn tỉnh Thanh Hóa.- Luận văn cung cấp cơ sở lý luận về bảo đảm sự độc lập của Tòa án, của thẩm phán, từ đó làm cơ sở cho việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo đảm sự độc lập của Tòa án, của Thẩm phán, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết các loại án, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người.- Đánh giá khách quan toàn diện về thực trạng đảm bảo sự độc lập của Tòa án, của thẩm phán; đồng thời xác định các yêu cầu và sự cần thiết phải bảo đảm sự độc lập của thẩm phán trong cải cách tư pháp, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)