Dữ liệu biên mục

Áp dụng pháp luật trong giai đoạn xét xử sơ thẩm đối với người chưa thành niên phạm tội – Qua thực tiễn Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An: Luận văn ThS. Luật: 603801
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Trần, Huy Long
Thông tin xuất bản: H.: Khoa Luật
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Tòa án sơ thẩm, Luật và pháp chế
Danh mục: Luận án, luận văn, LAW - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Trong phạm vi đề tài, tác giả đã nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về áp dụng pháp luật tố tụng hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội. Tuy nhiên, đây là một vấn đề mới, rất phức tạp, nên tác giả chỉ tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận và thực tiễn của việc áp dụng pháp luật trong giai đoạn xét xử sơ thẩm đối với người chưa thành niên phạm tội của Tòa án nhân dân ở tỉnh Nghệ An thực hiện. Từ những cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng pháp luật đối với người chưa thành niên phạm tội tại Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An, tác giả đề xuất các giải pháp khắc phục những vướng mắc, bất cập, tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công tác áp dụng pháp luật trong giai đoạn xét xử sơ thẩm đối với người chưa thành niên phạm tội trong giai đoạn hiện nay.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)