Dữ liệu biên mục

Tái thẩm trong luật tố tụng hình sự Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 603801
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 64466
Tác giả: Nguyễn, Duy Hoàng
Thông tin xuất bản: H.: Khoa Luật
Từ khóa: Luật tố tụng hình sự, Luật và pháp chế
Danh mục: Luận án, luận văn, LAW - Master Theses
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Luận văn đã làm rõ khái niệm, tính chất, đặc điểm, đối tượng, mục đích, cơ sở phát sinh, thẩm quyền, thủ tục giải quyết thủ tục tái thẩm. Qua đó, chỉ ra những mâu thuẩn, bất cập trong các quy định hiện hành về thủ tục tái thẩm, những vướng mắc, hạn chế trong thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về thủ tục tái thẩm, từ đó chỉ ra những nguyên nhân của những tồn tại để đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng thủ tục tái thẩm ở Việt Nam.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)