Dữ liệu biên mục

Tái thẩm trong luật tố tụng hình sự Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 603801
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Duy Hoàng
Thông tin xuất bản: H.: Khoa Luật
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Luật tố tụng hình sự ,Luật và pháp chế
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, LAW - Master Theses
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)