Dữ liệu biên mục

Tranh tụng giữa kiểm sát viên và người bào chữa tại phiên tòa hình sự Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 603801
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Đặng, Thị Tuyết Hạnh
Thông tin xuất bản: H.: Khoa Luật
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Kiểm sát viên, Luật và pháp chế
Danh mục: Luận án, luận văn, LAW - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Với mục đích nghiên cứu làm sâu sắc những vấn đề lý luận và thực tiễn về tranh tụng giữa Kiểm sát viên và Người bào chữa tại phiên tòa hình sự Việt Nam trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng, đảm bảo tính khách quan, dân chủ trong xét xử các vụ án hình sự và tránh bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)