Dữ liệu biên mục

Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân theo Luật tố tụng hình sự Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 603801
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 64464
Tác giả: Đỗ, Thúy Vân
Thông tin xuất bản: H.: Khoa Luật
Từ khóa: Tố tụng hình sự, Quyền con người
Danh mục: Luận án, luận văn, LAW - Master Theses
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: , Luận văn đã phân tích và làm rõ các vấn đề: Một số vấn đề lý luận về bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân trong Luật tố tụng hình sự như: khái niệm, nội dung, ý nghĩa của bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân trong Luật tố tụng hình sự. Đánh giá thực trạng bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam. Phân tích một số quan điểm, giải pháp bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân theo Luật tố tụng hình sự trong giai đoạn hiện nay.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)