Dữ liệu biên mục

Nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật : Luận án TS. Luật: 623801
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Quản, Thị Ngọc Thảo
Thông tin xuất bản: H.: Khoa Luật
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Luật hình sự ,Luật và pháp chế
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, LAW - Dissertations
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)