Dữ liệu biên mục

Chức năng kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Trịnh, Thị Tuyết Mai
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Nền kinh tế thị trường ,Nhà nước ,Chức năng kinh tế
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, LAW - Master Theses
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)