Dữ liệu biên mục

Chức năng kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Trịnh, Thị Tuyết Mai
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Nền kinh tế thị trường, Nhà nước, Chức năng kinh tế
Danh mục: Luận án, luận văn, LAW - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Nghiên cứu khái niệm, nội dung và quá trình phát triển chức năng kinh tế của Nhà nước. Đánh giá thực trạng về chức năng kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. Đề xuất những phương hướng, giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện chức năng kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)