Dữ liệu biên mục

Implémentation d''une copule mutilvariée
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: fr
Tác giả: PHẠM, Văn Trung
Thông tin xuất bản:
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: fonction de répartition multivariée ,vraisemblance ,copule ,Cumulative Distribution Network
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, IFI - Master Theses
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)