Dữ liệu biên mục

Những vấn đề pháp lý về chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 54893
Tác giả: Vũ, Phương Linh
Thông tin xuất bản: Khoa Luật
Danh mục: Luận án, luận văn, LAW - Master Theses
Năm xuất bản: 2014, 2015-08-18
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014#98 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)