Dữ liệu biên mục

Một số vấn đề pháp lý về sự điều hành của Chính phủ đối với Chính quyền địa phương : Luận văn ThS. Luật: 6 01 01
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 53325
Tác giả: Nguyễn, Duy Hoàng
Thông tin xuất bản: ĐHKHXH & NV
Từ khóa: Chính phủ, Chính quyền địa phương, Luật hành chính
Danh mục: Luận án, luận văn, LAW - Master Theses
Năm xuất bản: 2000
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000#Electronic Resources#Đi sâu nghiên cứu và phân tích có hệ thống các quy định của pháp luật hiện hành về sự điều hành của Chính phủ đối với Chính quyền địa phương, khảo sát thực trạng việc chỉ đạo và điều hành của Chính phủ đối với Chính quyền địa phương trong thời gian qua, từ (...)#119 tr.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)