Dữ liệu biên mục

Giám đốc thẩm: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật : 60 30 40
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Quản, Thị Ngọc Thảo
Thông tin xuất bản: Khoa Luật
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Giám đốc thẩm ,Luật hình sự ,Pháp luật Việt Nam
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, LAW - Master Theses
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)