Dữ liệu biên mục

Nghiên cứ những vấn đề lý luận về chấm dứt hợp đồng kinh tế : Luận văn ThS. Luật: 60.38.50
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Thị Ngọc
Thông tin xuất bản: Khoa Luật
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Pháp luật Việt Nam ,Luật lao động ,Hợp đồng lao động
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, LAW - Master Theses
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)