Dữ liệu biên mục

Thẩm quyền của Tòa án Việt Nam giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài : Luận án TS. Luật : 60 38 01
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Hồng Nam
Thông tin xuất bản: Khoa Luật
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Việt Nam ,Thẩm quyền ,Tòa án ,Vụ việc dân sự ,Luật và pháp chế
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, LAW - Dissertations
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Tải ứng dụng để xem sách phiên bản đầy đủ.

Bình luận (0)