Dữ liệu biên mục

Thẩm quyền của Tòa án Việt Nam giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài : Luận án TS. Luật : 60 38 01
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Hồng Nam
Thông tin xuất bản: Khoa Luật
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Việt Nam, Thẩm quyền, Tòa án, Vụ việc dân sự, Luật và pháp chế
Danh mục: Luận án, luận văn, LAW - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Luận án TS. Luật quốc tế: 62 38 01 08 -- Khoa luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016#164 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)