Dữ liệu biên mục

Thực hiện pháp luật về viên chức trong trường đại học ở Việt Nam : Luận án TS. Luật: 60 38 01
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Hương
Thông tin xuất bản: Khoa Luật
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Việt Nam ,Luật viên chức ,Viên chức ,Luật và pháp chế
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, LAW - Dissertations
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)