Dữ liệu biên mục

Thực hiện pháp luật về viên chức trong trường đại học ở Việt Nam : Luận án TS. Luật: 60 38 01
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Hương
Thông tin xuất bản: Khoa Luật
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Việt Nam, Luật viên chức, Viên chức, Luật và pháp chế
Danh mục: Luận án, luận văn, LAW - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Luận án TS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật: 60 38 01 01 -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016#180 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)