Dữ liệu biên mục

Nguyên tắc trách nhiệm khởi tố và xử lý vụ án hình sự trong luật tố tụng hình sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận án TS. Luật: 62 38 40 01
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Lê, Lan Chi
Thông tin xuất bản: Khoa Luật
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Pháp luật, Việt Nam, Luật hình sự, Vụ án hình sự
Danh mục: Luận án, luận văn, LAW - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Tìm hiểu, làm rõ các khái niệm khởi tố vụ án hình sự (VAHS), xử lý VAHS, nội dung khởi tố và xử lý VAHS, chủ thể trách nhiệm khởi tố và xử lý VAHS. Nghiên cứu sự cần thiết quy định nguyên tắc trách nhiệm khởi tố và xử lý VAHS trong luật tố tụng hình sự (TT (...)#Electronic Resources#Luận án TS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010#191 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Những ấn phẩm cùng tác giả

Bình luận (0)