Dữ liệu biên mục

Quyền lập quy của chính phủ : Luận án TS. Luật: 60 38 01 01
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Đình Hào
Thông tin xuất bản: Khoa Luật
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Lịch sử nhà nước, Chính phủ, Pháp luật, Quyền lập quy
Danh mục: Luận án, luận văn, LAW - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2011
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Electronic Resources#Phân tích các quan điểm, khái niệm khác nhau về lập quy, quyền lập quy, lập pháp ủy quyền. Làm rõ khái niệm, bản chất, đặc điểm quyền lập quy của Chính phủ. Nghiên cứu hình thức, nội dung quyền lập quy của Chính phủ cũng như các quan điểm về việc phân định (...)#Luận án TS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011#194 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)