Dữ liệu biên mục

Pháp luật quốc tế và pháp luật nước ngoài về chống ô nhiễm dầu trên biển từ tàu : Luận án TS. Luật: 62 38 60 01
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Mai, Hải Đăng
Thông tin xuất bản: Khoa Luật
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Chống ô nhiễm dầu, Pháp luật, Luật Quốc tế
Danh mục: Luận án, luận văn, LAW - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Electronic Resources#Phân tích có hệ thống các Điều ước quốc tế về chống ô nhiễm dầu từ tàu biển, pháp luật một số quốc gia và pháp luật Việt Nam về chống ô nhiễm dầu từ tàu biển, từ đó đưa ra những đánh giá về hệ thống pháp luật của các nước trên thế giới về chống ô nhiễm dầu (...)#Luận án TS. Luật quốc tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013#218 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Những ấn phẩm cùng tác giả

Bình luận (0)