Dữ liệu biên mục

Pháp luật quốc tế và pháp luật nước ngoài về chống ô nhiễm dầu trên biển từ tàu : Luận án TS. Luật: 62 38 60 01
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Mai, Hải Đăng
Thông tin xuất bản: Khoa Luật
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Chống ô nhiễm dầu ,Pháp luật ,Luật Quốc tế
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, LAW - Dissertations
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Những ấn phẩm cùng tác giả

Bình luận (0)