Dữ liệu biên mục

Hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Việt Nam. TS. Luật: 62 38 01 01
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Thị Tố Uyên
Thông tin xuất bản: Khoa Luật
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Hoàn thiện pháp luật ,Trách nhiệm pháp lý ,Bảo vệ môi trường ,Pháp luật Việt Nam
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, LAW - Dissertations
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)