Dữ liệu biên mục

Thể chế hoá sự lãnh đạo của Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay. TS. Luật: 62 38 01 01
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Đỗ, Việt Hà
Thông tin xuất bản: Khoa Luật
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Nhà nước pháp quyền, Phương thức lãnh đạo, Thể chế hóa, Pháp luật Việt Nam
Danh mục: Luận án, luận văn, LAW - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Luận án TS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013#Electronic Resources#Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về thể chế hoá sự lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội. Dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn về thể chế hoá sự lãnh đạo củ (...)
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)