Dữ liệu biên mục

Thể chế hoá sự lãnh đạo của Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay. TS. Luật: 62 38 01 01
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Đỗ, Việt Hà
Thông tin xuất bản: Khoa Luật
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Nhà nước pháp quyền ,Phương thức lãnh đạo ,Thể chế hóa ,Pháp luật Việt Nam
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, LAW - Dissertations
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)