Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu so sánh quản lý công ty cổ phần theo pháp luật CHXHCN Việt Nam và pháp luật CHND Trung Hoa. Luận án TS. Luật kinh tế
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Ngô, Viễn Phú
Thông tin xuất bản: Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Trung Quốc, Việt Nam, Công ty cổ phần, Luật kinh tế
Danh mục: Luận án, luận văn, LAW - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2005
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Electronic Resources#Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý công ty cổ phần, khảo sát mô hình về quản lý loại hình công ty này trên thế giới; Nghiên cứu phương pháp quản lý công ty cổ phần ở 2 nước Việt Nam và Trung Quốc, đã chỉ ra những bất cập của các điều luật về công ty cổ ph (...)#Luận án TS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)