Dữ liệu biên mục

Pháp luật về cho vay của ngân hàng thương mại có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam : Luận án TS. Luật: 60 38 01
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Văn Phương
Thông tin xuất bản: Khoa Luật
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Ngân hàng thương mại, Cho vay, Luật và pháp chế, Việt Nam, Luật Kinh tế
Danh mục: Luận án, luận văn, LAW - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: 191 tr. + CD-ROM + Tóm tắt#Luận án TS. Luật Kinh tế: 62 38 01 07 -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)