Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu, đánh giá lắng đọng axit ở vùng đồng bằng sông Hồng Việt Nam: Luận án TS. Môi trường trong phát triển bền vững (chuyên ngành đào tạo thí điểm)
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 52564
Tác giả: Nhữ, Thị Xuân
Thông tin xuất bản: ĐHGD
Danh mục: Luận án, luận văn, HUS - Dissertations, Sách, Khoa học Trái đất, Không gian & Môi trường, Khoa học môi trường
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Luận án TS. Môi trường trong phát triển bền vững (chuyên ngành đào tạo thí điểm) -- Đại học giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Những ấn phẩm cùng tác giả

Bình luận (0)