Dữ liệu biên mục

Xây dựng mô hình đào tạo liên thông giáo viên dạy nghề từ công nhân kỹ thuật : Luận án TS. Giáo dục học: 62.14.05.01
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Xuân Mai
Thông tin xuất bản: Khoa Sư phạm
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Công nhân kỹ thuật, Giáo viên dạy nghề, Quản lý giáo dục, Đào tạo liên thông
Danh mục: Luận án, luận văn, UEDU - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2006
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: 231 tr. + CD ROM+tóm tắt#Luận án TS. Quản lý giáo dục -- Khoa Sư phạm. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006#Electronic Resources#Trên cơ sở lý luận về đào tạo theo môđun và đào tạo liên thông, xây dựng mô hình đào tạo liên thông giáo viên dạy nghề (GVDN) từ công nhân kỹ thuật (CNKT); Xây dựng được cấu trúc khung chương trình đào tạo liên thông GVDN từ CNKT và chương trình chi tiết đ (...)
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)