Dữ liệu biên mục

Các giải pháp đổi mới quản lý dạy học thực hành theo tiếp cận năng lực thực hiện cho sinh viên sư phạm kỹ thuật : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 01
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Hùng
Thông tin xuất bản: Khoa Sư phạm
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Quản lý dạy học, Quản lý giáo dục, Sư phạm kỹ thuật, Đổi mới giáo dục
Danh mục: Luận án, luận văn, UEDU - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2006
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Electronic Resources#Làm rõ các khái niệm đề cập đến trong luận án, phân tích những đặc điểm của phương thức đào tạo tiếp cận năng lực thực hiện (NLTH), sự khác biệt so với đào tạo truyền thống, chỉ ra những yếu cầu khách quan phải đổi mới quản lý dạy học thực hành (QL DHTH), (...)#Luận án TS. Quản lý giáo dục -- Khoa Sư phạm. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006#244 tr. + CD ROM+tóm tắt
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)