Dữ liệu biên mục

Những biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Trung học cơ sở ở các tỉnh Tây Nguyên đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục Trung học cơ sở : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 01
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Sỹ Thư
Thông tin xuất bản: Khoa Sư phạm
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Quản lý giáo dục, Chất lượng giáo viên, Trung học cơ sở, Tây Nguyên, Phổ cập giáo dục
Danh mục: Luận án, luận văn, UEDU - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2006
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Luận án TS. Quản lý giáo dục -- Khoa Sư phạm. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006#Electronic Resources#Nêu cơ sở lý luận về giáo viên và chất lượng đội ngũ giáo viên (ĐNGV), từ đó đưa ra quan điểm, tiêu chuẩn, phương thức đánh giá chất lượng ĐNGV và các biện pháp thực tiễn cho việc nâng cao chất lượng ĐNGV THCS ở Tây Nguyên. Đã tiến hành thử nghiệm, kiểm ch (...)#249 tr. + CDROM+tóm tắt
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)