Dữ liệu biên mục

Các giải pháp đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục đạt trình độ quản lý giáo dục hiện nay : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 01
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Hằng
Thông tin xuất bản: Khoa Sư phạm
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Quản lý giáo dục ,Giáo dục đại học ,Giáo dục học ,Đào tạo cán bộ
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UEDU - Dissertations
Năm xuất bản: 2006
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)