Dữ liệu biên mục

Các giải pháp đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục đạt trình độ quản lý giáo dục hiện nay : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 01
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Hằng
Thông tin xuất bản: Khoa Sư phạm
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Quản lý giáo dục, Giáo dục đại học, Giáo dục học, Đào tạo cán bộ
Danh mục: Luận án, luận văn, UEDU - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2006
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Nghiên cứu cơ sở lí luận về đào tạo đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục đạt trình độ Thạc sĩ Quản lý giáo dục (QLGD). Đánh giá thực trạng nhiều mặt về quá trình đào tạo đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục đạt trình độ Thạc sĩ QLGD chỉ ra những ưu điểm và những hạn (...)#Luận án TS. Quản lý giáo dục -- Khoa Sư phạm. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006#Electronic Resources#238 tr. + CD Rom + Tóm tắt
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)