Dữ liệu biên mục

Cơ sở lý luận và thực tiễn của các giải pháp tăng cường vai trò đội ngũ cán bộ nữ trong hoạt động quản lý nhà trường đại học : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 01
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Trần, Thị Bạch Mai
Thông tin xuất bản: Khoa Sư phạm
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Nữ cán bộ ,Giáo dục học ,Quản lý ,Quản lý giáo dục ,Giáo dục đại học
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UEDU - Dissertations
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)