Dữ liệu biên mục

Cơ sở lý luận và thực tiễn của các giải pháp tăng cường vai trò đội ngũ cán bộ nữ trong hoạt động quản lý nhà trường đại học : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 01
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Trần, Thị Bạch Mai
Thông tin xuất bản: Khoa Sư phạm
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Nữ cán bộ, Giáo dục học, Quản lý, Quản lý giáo dục, Giáo dục đại học
Danh mục: Luận án, luận văn, UEDU - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Luận án TS. Quản lý giáo dục -- Khoa Sư phạm. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007#Electronic Resources#Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về sự tham gia của đội ngũ cán bộ nữ trong hoạt động quản lý nhà trường đại học. Khẳng định tiềm năng tham gia quản lý nhà trường đại học (QLNTĐH) của cán bộ nữ cũng như các rào cản hạn chế sự tham gia đó từ góc độ của (...)#188 tr. + Tóm tắt + CD-ROM
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)