Dữ liệu biên mục

Hoàn thiện mô hình quản lý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các trường đại học Việt Nam : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 01
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Trịnh, Ngọc Thạch
Thông tin xuất bản: Khoa Sư phạm
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Nguồn nhân lực ,Quản lý đào tạo ,Giáo dục đại học
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UEDU - Dissertations
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)