Dữ liệu biên mục

Hoàn thiện mô hình quản lý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các trường đại học Việt Nam : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 01
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Trịnh, Ngọc Thạch
Thông tin xuất bản: Khoa Sư phạm
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Nguồn nhân lực, Quản lý đào tạo, Giáo dục đại học
Danh mục: Luận án, luận văn, UEDU - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Electronic Resources#Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn quản lý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong giáo dục đại học ở một số quốc gia như ở Đông Á, Hoa Kỳ và Trung Quốc. Khảo sát và phân tích các mô hình quản lý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tro (...)#198 tr. + CD-ROM + tóm tắt#Luận án TS. Quản lý giáo dục -- Khoa Sư phạm. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)