Dữ liệu biên mục

Phát triển đội ngũ giáo viên tin học trường trung học phổ thông theo quan điểm chuẩn hóa và xã hội hóa : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 01
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Vũ, Đình Chuẩn
Thông tin xuất bản: Khoa Sư phạm
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Chuẩn hoá giáo dục, Giáo viên, Quản lý giáo dục, Xã hội hoá giáo dục
Danh mục: Luận án, luận văn, UEDU - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Luận án TS. Quản lý giáo dục -- Khoa Sư phạm. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008#Electronic Resources#Trình bày cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ giáo viên (ĐNGV) tin học trung học phổ thông (THPT) theo quan điểm chuẩn hoá và xã hội hoá. Tìm hiểu thực trạng ĐNGV tin học và phát triển ĐNGV tin học trường THPT qua số liệu khảo sát của Bộ Giáo dục và Đào tạ (...)#181 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)