Dữ liệu biên mục

Phát triển đội ngũ giáo viên tin học trường trung học phổ thông theo quan điểm chuẩn hóa và xã hội hóa : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 01
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Vũ, Đình Chuẩn
Thông tin xuất bản: Khoa Sư phạm
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Chuẩn hoá giáo dục ,Giáo viên ,Quản lý giáo dục ,Xã hội hoá giáo dục
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UEDU - Dissertations
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)