Dữ liệu biên mục

Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong các trường dạy nghề đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. TS. Quản lý giáo dục: 62 14 05 01
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Bùi, Văn Hưng
Thông tin xuất bản: Đại học Giáo dục
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Thị trường lao động, Quản lý, Trường dạy nghề, Giáo dục
Danh mục: Luận án, luận văn, UEDU - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Luận án TS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013#Electronic Resources#Làm rõ cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp (GDHN) trong các trường dạy nghề. Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý GDHN trong các trường dạy nghề, làm rõ hiệu quả của GDHN trong quá trình dạy nghề trong thời gian qua. Đề xuất (...)
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)