Dữ liệu biên mục

Các biện pháp quản lý điều kiện đảm bảo chất lượng dạy học bậc trung học phổ thông ngành học giáo dục thường xuyên tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 51450
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Thắng
Thông tin xuất bản: ĐHGD
Từ khóa: Giáo dục thường xuyên, Chất lượng dạy học, Trung học phổ thông, Hải Phòng, Quản lý giáo dục
Danh mục: Luận án, luận văn, UEDU - Master Theses
Năm xuất bản: 2011
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Electronic Resources#Trình bày cơ sở lý luận về dạy học, quản lý các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy học. Nghiên cứu, khảo sát và phân tích thực trạng quản lý các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy học. Đề xuất những biện pháp có tính chất khả thi và hiệu quả áp dụng vào quản l (...)#Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011#92 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)