Dữ liệu biên mục

Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Trường Trung học phổ thông huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 14
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 50743
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Thắng
Thông tin xuất bản: Trường Đại học Giáo dục
Danh mục: Luận án, luận văn, UEDU - Master Theses
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015#91 tr. + CD-ROM + tóm tắt#Electronic Resources
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)