Dữ liệu biên mục

Tìm hiểu các biểu hiện rối loạn lo âu ở sinh viên trường Đại học Lao động Xã hội : Luận văn ThS. Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên( Thí điểm)
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Đỗ, Thị An
Thông tin xuất bản: ĐHGD
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa:
Danh mục: Luận án, luận văn, UEDU - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Luận văn ThS. Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên ( Thí điểm) - Trường đại học giáo dục -- . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013#Electronic Resources
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)