Dữ liệu biên mục

Phát triển năng lực học tập cho học sinh bằng sử dụng bài tập nghiên cứu trong dạy học phần bẩy Sinh thái học – Sinh học 12 trung học phổ thông : Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học ( Bộ môn Sinh học) : 60 14 10
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Phan, Văn Nghĩa
Thông tin xuất bản: ĐHGD
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa:
Danh mục: Luận án, luận văn, UEDU - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Luận văn ThS.Lý luận và phương pháp dạy học ( Bộ môn Sinh học) - Trường đại học giáo dục -- . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013#Electronic Resources
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Những ấn phẩm cùng tác giả

Bình luận (0)