Dữ liệu biên mục

Phát triển năng lực học tập cho học sinh bằng sử dụng bài tập nghiên cứu trong dạy học phần bẩy Sinh thái học – Sinh học 12 trung học phổ thông : Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học ( Bộ môn Sinh học) : 60 14 10
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Phan, Văn Nghĩa
Thông tin xuất bản: ĐHGD
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa:
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UEDU - Master Theses
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Những ấn phẩm cùng tác giả

Bình luận (0)