Dữ liệu biên mục

Dạy học phần văn học trung đại (Ngữ văn 10, tập I) theo hướng tiếp cận liên văn bản : Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học : 60 14 10
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Đỗ, Thị Vui
Thông tin xuất bản: ĐHGD
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa:
Danh mục: Luận án, luận văn, UEDU - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học - Trường đại học giáo dục -- . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013#Electronic Resources
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)