Dữ liệu biên mục

Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải chi nhánh Hải Phòng : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 60 34 02
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 47832
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Thắng
Thông tin xuất bản: ĐHKT
Danh mục: Luận án, luận văn, UEB - Master Theses
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Electronic Resources#Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016#118 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)