Dữ liệu biên mục

Thị trường khoa học và công nghệ ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế : Luận án TS. Kinh tế: 62 31 01 01
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Mạnh Hùng
Thông tin xuất bản: Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Thị trường, Khoa học công nghệ, Kinh tế chính trị, Việt Nam, Hội nhập quốc tế
Danh mục: Luận án, luận văn, UEB - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: 214 tr. + CD-ROM + Tóm tắt#Electronic Resources#Hệ thống hoá những vấn đề lý luận chung về thị trường Khoa học và công nghệ (KH&CN), các tiêu chí đánh giá và các yếu tố tác động tới phát triển thị trường KH&CN trong tiến trình Hội nhập kinh tế quốc tế (HNKTQT). Nêu bật kinh nghiệm xây dựng và phát triển (...)#Luận án TS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm đào tạo bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)