Dữ liệu biên mục

Thị trường khoa học và công nghệ ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế : Luận án TS. Kinh tế: 62 31 01 01
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Mạnh Hùng
Thông tin xuất bản: Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Thị trường ,Khoa học công nghệ ,Kinh tế chính trị ,Việt Nam ,Hội nhập quốc tế
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UEB - Dissertations
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)