Dữ liệu biên mục

Đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế : Luận án TS. Kinh tế: 62 31 01 01
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Hải Đăng
Thông tin xuất bản: ĐHKT
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Đầu tư, Kinh tế chính trị, Hội nhập kinh tế, Doanh Nghiệp
Danh mục: Luận án, luận văn, UEB - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Luận án TS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012#Electronic Resources#Tìm hiểu tài liệu để hệ thống và làm rõ một số vấn đề lý luận về đầu tư ra nước ngoài trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là đầu tư ra nước ngoài từ các nước đang phát triển. Tổng hợp số liệu, phân tích thực trạng đầu tư ra nước ngoài của các do (...)#208 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)