Dữ liệu biên mục

Chích sách tiêu thụ nông sản Việt Nam trong quá trình thực hiện các cam kết với Tổ chức Thương mại thế giới : Luận án TS. Kinh tế: 62 31 01 01
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Vũ, Văn Hùng
Thông tin xuất bản: ĐHKT
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Thương mại quốc tế ,Nông sản ,Tổ chức thương mại thế giới ,Chính sách tiêu thụ
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UEB - Dissertations
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)