Dữ liệu biên mục

Chích sách tiêu thụ nông sản Việt Nam trong quá trình thực hiện các cam kết với Tổ chức Thương mại thế giới : Luận án TS. Kinh tế: 62 31 01 01
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Vũ, Văn Hùng
Thông tin xuất bản: ĐHKT
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Thương mại quốc tế, Nông sản, Tổ chức thương mại thế giới, Chính sách tiêu thụ
Danh mục: Luận án, luận văn, UEB - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Nghiên cứu chính sách tiêu thụ nông sản ở Việt Nam với tư cách là công cụ thúc đẩy sự gia tăng giá trị nông sản Việt Nam trong chuỗi giá trị nông sản toàn cầu; đảm bảo lợi ích của các chủ thể kinh tế ở nông thôn, trong đó lợi ích của người nông dân làm tru (...)#Electronic Resources#Luận án TS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013#201 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)