Dữ liệu biên mục

Cạnh tranh đối với khu vực công: kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề của Việt Nam : Luận án TS. Kinh tế: 62.31.01.01
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Vũ, Thanh Sơn
Thông tin xuất bản: ĐHKT
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Kinh tế chính trị ,Khu vực công ,Cạnh tranh
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UEB - Dissertations
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)