Dữ liệu biên mục

Cạnh tranh đối với khu vực công: kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề của Việt Nam : Luận án TS. Kinh tế: 62.31.01.01
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Vũ, Thanh Sơn
Thông tin xuất bản: ĐHKT
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Kinh tế chính trị, Khu vực công, Cạnh tranh
Danh mục: Luận án, luận văn, UEB - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: 163 tr. + Tóm tắt + CD - ROM#Luận án TS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007#Electronic Resources#Luận giải cơ sở lý luận cạnh tranh đối với khu vực công, làm rõ những đặc trưng, hình thức kỹ thuật thúc đẩy cạnh tranh đối với khu vực công, kinh nghiệm vận dụng cạnh tranh đối với khu vực công ở một số nước. Đánh giá thực trạng cạnh tranh đối với khu vực (...)
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)