Dữ liệu biên mục

The role of international agreements in environmental conservation and its implication to Vietnam. Luận án TS. Kinh tế: 62 31 01 01
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Fukahori, Yasukata
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Luật xã hội ,Bảo vệ môi trường ,Bảo tồn ,Thỏa ước quốc tế
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UEB - Dissertations
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)