Dữ liệu biên mục

The role of international agreements in environmental conservation and its implication to Vietnam. Luận án TS. Kinh tế: 62 31 01 01
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Fukahori, Yasukata
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Luật xã hội, Bảo vệ môi trường, Bảo tồn, Thỏa ước quốc tế
Danh mục: Luận án, luận văn, UEB - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: 170 p. + CD-ROM + Tóm tắt#Luận án TS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007#Electronic Resources
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)