Dữ liệu biên mục

Văn hóa doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Quốc tế : Luận án TS. Kinh doanh và quản lý: 62 34 05 01
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Viết Lộc
Thông tin xuất bản: ĐHKT
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Văn hóa doanh nhân, Doanh nhân, Hội nhập quốc tế, Quản trị kinh doanh
Danh mục: Luận án, luận văn, UEB - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Electronic Resources#Tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước để đưa ra quan điểm nhận diện doanh nhân và văn hóa doanh nhân (VHDN) Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế (HNQT) theo cách tiếp cận hệ giá trị. Xây dựng hệ giá trị VHDN Việt Nam tron (...)#Luận án TS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012#206 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)