Dữ liệu biên mục

Văn hóa doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Quốc tế : Luận án TS. Kinh doanh và quản lý: 62 34 05 01
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Viết Lộc
Thông tin xuất bản: ĐHKT
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Văn hóa doanh nhân ,Doanh nhân ,Hội nhập quốc tế ,Quản trị kinh doanh
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UEB - Dissertations
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)